Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle webshops en de bijbehorende websites van Cooper Twente BV waaronder begrepen deze website. Door gebruik te maken van de website van deze website (of een andere webshop van Cooper Twente BV), op welke wijze dan ook, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen uit deze disclaimer.

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt door Cooper Twente BV zo goed als mogelijk up-to-date gehouden en aangevuld. Ondanks dit kan het zo zijn dat verstrekte informatie en gegevens niet volledig of geheel juist zijn. Cooper Twente BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet, winst of de teloorgang van enig ander economisch voordeel dan wel het verloren gaan van zaken of gegevens van welke aard dan ook) die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de website verstrekte gegevens of anderszins verband houdend met het gebruik maken van de website.
Aan de inhoud van de websites, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot afbeeldingen, teksten, filmpjes, audiofragmenten en hyperlinks kunnen geen rechten worden ontleend. Cooper Twente BV verstrekt geen garanties of waarborgen voor wat betreft de geschiktheid dan wel deugdelijkheid van een product voor een specifiek doel of anderszins.
Cooper Twente BV heeft te allen tijde het recht om zonder enige kennisgeving vooraf en zonder enige beperking (delen van) de website te wijzigen of te doen laten wijzigen dan wel geheel te staken. Cooper Twente BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of andere gevolgen voortvloeiende uit wijzigingen van de website dan wel de beëindiging daarvan waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het niet meer kunnen raadplegen van de website.
Tenzij anders aangegeven is Cooper Twente BV op generlei wijze aansprakelijk voor expliciet benoemde informatieverstrekking door derden op haar website, al dan niet met behulp van verbonden bestanden. Het enkel verbonden zijn van deze bestanden behelst op generlei wijze erkenning voor de juistheid van deze bestanden.
Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de website maakt. Delen van de website en of de inhoud daarvan kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd dan wel bezwaard zijn met intellectueel eigendom. Oneigenlijk gebruik dan wel ongeautoriseerd gebruik kan inbreuk betekenen op rechten van derden dan wel overtredingen betreffen op regelgeving met betrekking tot privacy-recht, auteursrecht of anderszins. Gebruiker vrijwaart hierbij Cooper Twente BV, haar medewerkers en vertegenwoordigers van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, veroordelingen etc. en de daarmee verband houdende kosten voor zaken als juridische bijstand en accountantskosten e.d., die door derden zijn ingesteld als gevolg van of verband houdende met inbreuk op rechten van derden dan wel overtredingen van regelgeving door het gebruik van de website door de gebruiker.
Cooper Twente BV heeft het recht (potentiële) gebruikers de toegang tot of het gebruik maken van de website (deels) te ontzeggen dan wel te monitoren.
Copyright

Deze website geniet een auteursrechtelijk bescherming. Alle rechten zijn voorbehouden aan Cooper Twente BV. Informatie van deze site mag niet worden gekopieerd, verplaatst, verspreid of opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming vooraf. Het is niet toegestaan om deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden / gelinkt van of naar deze site.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn ons eigendom, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijk toestemming vooraf is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Foto’s van apparatuur en producten zijn eigendom van de desbetreffende fabrikanten / leveranciers. Wij hebben toestemming om deze merken, beeldmerken en afbeeldingen te mogen gebruiken, echter ligt de verantwoordelijkheid bij de desbetreffende fabrikant / leverancier.

Klantenservice en snel contact opnemen

Snel regelen in uw account

Volg uw bestellingen, betaal uw facturen, bekijk  tegoeden en spaar punten op uw
bestellingen.

Snel contact opnemen?

We helpen u graag de juiste keuze te maken.
Onze klantenservice staat van 09.00 - 17.00 uur voor u
klaar.